Izvērtēti projekta #OutreachYW rezultāti

No 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jaunatnes organizācija “Creative Minds For Culture” īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”. Projekta aktivitātes bija paredzētas darbā ar jaunatni iesaistītajiem, jaunatnes darbiniekiem, formālās un neformālās izglītības darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, dienas centru, jauniešu centru darbiniekiem, kultūras un sporta iestāžu pārstāvjiem, jauniešu centru un NVO vadītājiem.
Projekta ietvaros tika organizētas 2 transnacionālas partnerorganizāciju tikšanās, studiju vizīte “Outreach youth work practices in rural areas” un apmācības “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services”, lai projekta rezultātā taptu metodoloģiskais materiāls “Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas”. Projekta rezultāti sniedz lielu ietekmi uz kvalitātes celšanu darbā ar riska grupas jauniešiem partneru darbības teritorijā un plašākā mērogā. Projekts uzlabo ielu jaunatnes darba kvalitāti Latvijā, Lietuvā un Rumānijā, sekmējot pakalpojumu pieejamību riska grupas jauniešiem. Projektā ir attīstītas darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences ielu jaunatnes darbam, izmantojot savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu. Kā arī, stiprināta Latvijas, Lietuvas, Rumānijas organizāciju, kas veic darbu ar jauniešiem no riska grupām, kapacitāte ielu jaunatnes darbā.

Projekta rezultāti:

 • Uzlabota iesaistīto organizāciju kapacitāte starptautisku projektu īstenošanā;
 • Attīstīts starptautisks sadarbības tīkls darbā ar riska grupas jauniešiem, ielu jaunatnes darbā;
 • Organizētas 2 starptautiskas tikšanās organizācijām, kas strādā ar riska grupu jauniešiem, jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jauniešiem dzīvojošiem lauku teritorijās;
 • Gandrīz 40 dalībnieki pilnveidojuši savas kompetences ielu jaunatnes darbā, dažādu metodoloģisko pieeju izmantošanā darbam ar jauniešiem lauku teritorijās;
 • Īstenota daudzveidīga pieredzes apmaiņa starp 39 jaunatnes darbiniekiem, darbā ar jauniešiem iesaistītajiem no Latvijas, Rumānijas un Lietuvas;
 • Apzināti ielu jaunatnes darba jēdzieni, principi un piemēri darbā ar riska grupas jauniešiem, jauniešiem lauku teritorijās;
 • Pilnveidotas 39 dalībnieku zināšanas un izpratne par ielu jaunatnes darba plānošanas un īstenošanas soļiem;
 • Apzinātas iespējas, ko nodrošina Erasmus+ programmas ielu jaunatnes darba īstenošanai lauku teritorijās.
 • Izstrādāts metodoloģiskais materiāls “Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas”;
 • Uzlabota ielu jaunatnes darba kvalitāte Latvijā, Lietuvā un Rumānijā;
 • Sekmēta pakalpojumu pieejamība riska grupu jauniešiem;
 • Stiprināta Latvijas, Lietuvas, Rumānijas organizāciju, kas veic darbu ar jauniešiem no riska grupām, kapacitāti ielu jaunatnes darbā;
 • Sekmēta ielu jaunatnes darba formu izmantošana vietējā līmenī, darbā ar riska grupu jauniešiem;
 • Popularizēts jaunatnes darbs Projekta partnervalstīs reģionālā un nacionālā līmenī;
 • Metodoloģiskais materiāls izplatīts jaunatnes jomas pārstāvjiem praktiskai lietošanai vietējā, reģionālā un pārobežu līmenī;

Projektā sadarbojas organizācija “Center for Sustainable Community Development Association” (CSCD) no Rumānijas, “Elektrenu kulturos centras” no Lietuvas un jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” (CMC) no Latvijas, lai izveidotu metodoloģisko materiālu ielu jaunatnes darbam ar riska grupu jauniešiem.

Projekts “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.