Iznākusi rokasgrāmata “Bubble Debunk Boost Guide”

Stratēģiskās partnerības projekta “BATMEN: Debunk Fake Reality For Engagement” ietvaros iznākusi rokasgrāmata “Bubble Debunk Boost Guide”. Šī rokasgrāmata paredzēta jauniešu līderiem, brīvpratīgajiem, tiem, kas strādā NVO sektorā, formālās un neformālās izglītības vidē. Šī rokasgrāmata izstrādāta, lai uzlabotu interneta vidi, cīnītos ar sociālo mediju negatīvo ietekmi uz jauniešiem.

Rokasgrāmatā atradīsiet arī pētījumu, kas veikts visās projektā iesaistītajās valstīs – Latvijā, Slovākijā, Polijā, Spānijā, Ungārijā un Beļģijā. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti jauniešu vidū populāri sociālo mediju influenceri. Ar aptaujas rezultātiem variet iepazīties rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatas trešajā nodaļā iekļautas dažādas metodes, kas palīdzēs dažādās aktivitātēs, lai iepazīstinātu jauniešus ar digitālo pratību.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada novembra līdz 2023. gada augustam. Projekta partnerorganizācijas: Bratislava Policy Institute (Slovākija), Associacion Amigos De Europa (Spānija), Association for European Coopeation Development and Communication (Beļģija), Republikon Foundation (Ungārija), Res Publica Foundation (Polija).

Projekts “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement” īstenota projekta nr. 2021-1-SK02-KA220-YOU-000028653 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.