Apstiprināta “Creative Minds For Culture” dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē

2020.gada oktobra beigās Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska apstiprināja Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu, kurā uz 2 gadu termiņa periodu ir iekļauta arī jaunatnes organizācijas “Creative Minds For Culture” pārstāve Linda Kalniņa-Roderte.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Atbilstoši Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumam, tās pienākumos ietilpst:

 • piedalīties jaunatnes politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
 • reizi gadā izvērtēt, vai situācija jaunatnes politikas īstenošanā atbilst jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos un Jaunatnes politikas valsts programmā noteiktajam, un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai ieteikumus par prioritārajiem atbalsta virzieniem un pasākumiem jaunatnes politikā nākamajā gadā;
 • sniegt valsts pārvaldes iestādēm ieteikumus jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, tajā skaitā: par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas un veikt pētījumus, kas saistīti ar jaunatnes mērķa grupu atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu kompetencei, īstenojot jaunatnes politiku; par nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;
 • sniegt pašvaldībām ieteikumus jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī;
 • sniegt nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir jaunieši, ieteikumus darbam ar jaunatni.

Jaunatnes konsultatīvās padomes jaunā sastāva pirmā sēde tiešsaistē notiks 11.novembrī. Padomes sēdes vada tās priekšsēdētāja – Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska.

11.novembra Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība:

 • 15:00-15:05 Sēdes atklāšana,Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska
 • 15:05-15:30 Iepazīšanās ar padomes jauno personālsastāvu, Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļi
 • 15:30-15:45 Izmaiņas Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumā, Izglītības un zinātnes ministrijas
 • Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Laura Anteina
 • 15:45-16:00 Jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, Atklātā balsošana
 • 16:00-16:50 Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, Izglītības un zinātnes ministrijas
 • Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Laura Anteina   Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Ivita Krastiņa
 • 16:50-17:00 Citi jautājumi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.