Mobilā darba ar jauniešiem attīstība Lietuvā

No 15. līdz 19. jūlijam organizācijas “Creative Minds for Culture” pārstāvji un citi jaunatnes darbinieki no Latvijas piedalījās Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Mobile youth work: shaping European practices” mācību vizītē “Mobile Youth work: practices in rural municipalities”, kas norisinājās Lietuvā.

Kopā ar kolēģiem no Lietuvas, Bulgārijas, Itālijas, Norvēģijas un Rumānijas, dalībnieki iepazinās ar Lietuvas pieredzi mobilā darba ar jauniešiem attīstībā. Lietuvas Jaunatnes lietu departamenta (https://www.facebook.com/jaunimas/) pārstāve pastāstīja kur, kāpēc un cik daudz mobilais jaunatnes darbs tiek veikts, uz kādiem standartiem un principiem tas tiek balstīts, kādas atbalsta programmas tiek veidotas mobilajam jaunatnes darbam, kā arī dalījās ar  rezultātiem un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mobilā jaunatnes darba īstenotāji. Mācību vizītes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 4 institūcijas, kas Šauļu, Kuršenai, Rietavas un Telšiai pašvaldībās veic mobilo darbu ar jaunatni – 2 pašvaldības jauniešu centrus, 1 izglītības atbalsta centru, kā arī jauniešu centru, kuru izveidojis viens no lielākajiem Lietuvas agrokultūras uzņēmumiem.

Vizītes laikā secinājām, ka visas apmeklētās iestādes mobilo darbu ar jauniešiem veic pēc līdzīgiem principiem – mazapdzīvotās vietās un ciematos, regulāri, radot drošu vietu un vidi jauniešiem kurā būt, īstenot aktivitātes, ko jaunieši paši vēlas un attīstīt savas sociālās un citas prasmes. Mācību vizītes noslēgumā tika veidots plāns nākamajiem darbības soļiem, lai uzsāktu mobilā darba ar jauniešiem pilotēšanas aktivitātes dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Latvijas grupas dalībnieki – pārstāvji no biedrības “Creative minds for culture”, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra un Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra pilnveidoja kompetences un ieguva vairākas atziņas, ko izmantot attīstot mobilā jaunatnes darba aktivitātes, kā arī turpmākajā ikdienas darbā ar jauniešiem.

Projekta ietvaros nākamās paredzētās aktivitātes ir mobilā darba ar jauniešiem pilotēšana projekta dalībvalstīs, starptautiskās apmācības “Basic on Mobile youth work” 6.-11.oktobrī.(https://www.facebook.com/events/387766848463511/), projekta partneru tikšanās, projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes un projekta partneru noslēguma tikšanās.

Projekts “Mobile youth work: shaping European practices” (Nr.2018-3-LT02-KA205-006081) finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Comments are closed.